Close

Vazačů břemen

Školení probíhají v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. – Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb. Cílem těchto školení je získání znalosti norem a požadavků souvisejících s bezpečným vázáním a používáním vázacích a uchopovacích prostředků, jež jsou předpokladem k získání oprávnění vazače břemen (průkazu).

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné:

  • být starší 18 let
  • mít platnou zdravotní prohlídku pro profesi vazač
  • absolvovat základní teoretické školení s přezkoušením
  • nový uchazeč musí projít praktickým zácvikem pod vedením zkušeného vazače
  • absolvovat přezkoušení z praktických dovedností a znalostí dle ČSN ISO 12480 – 1
  • V rámci teoretické části kurzu se zaměřujeme na praktické využití získaných znalostí na konkrétním pracovišti. Při školení vazačů kladu důraz na znalost legislativy v oblasti zdvihacích zařízení, stanovení odpovědností při práci s jeřábem a vázání, komunikaci mezi jeřábníkem a vazačem.
  • O kurzu je vedena písemná dokumentace v souladu se Zákoníkem práce, která Vám včetně podrobné osnovy a podepsané prezenční listiny bude předána k založení.

Periodická školení:

  • Je velmi důležité, aby vazač znal a dodržoval legislativní předpisy a zásady pro vázání břemen, samotné způsoby vázaní a vliv úhlů vázacích prostředků na jejich nosnost. .Nedílnou součástí školení jsou specifika používání uchopovacích prostředků jako jsou magnety, drapáky, traverzy atd.
  • Nabízím sledování periodiky prováděných školení dle vašich potřeb,včetně evidence vazačů.