Close

Odborných techniků zdvihacích zařízení

Školení probíhají v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. – Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb. Cílem těchto školení je získání znalosti norem a požadavků souvisejících s bezpečnou obsluhou zdvihacích zařízení, jež jsou předpokladem k získání osvědčení o absolvování tohoto kurzu.

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné:

  • být starší 18 let
  • mít platnou zdravotní prohlídku pro práci ve výšce
  • absolvovat základní teoretické školení s přezkoušením dle ČSN ISO 12480 – 1
  • Pokud je to možné, nový uchazeč by měl projít praktickým zácvikem pod vedením zkušeného odborného, nebo revizního technika zdvihacích zařízení.
  • V teoretické části tohoto kurzu se uchazeč seznámí s bezpečnostními požadavky pro provoz jeřábů . Nedílnou součástí výkladu jsou informace z oblasti techniky (strojních, mechanických a bezpečnostních prvků, zásad údržby apod.) a to z pohledu bezpečnosti a možných rizik. Také se věnuji detailnímu rozboru vázacích a uchopovacích prostředků, zejména při jejich kontrole.
  • O kurzu je vedena písemná dokumentace v souladu se Zákoníkem práce, která Vám včetně podrobné osnovy a podepsané prezenční listiny bude předána k založení.