Close

Inspekce zdvihacích zařízení

 Inspekce zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 9927-1:2014; Jeřáby – Inspekce – Část 1: Obecně

Druhy inspekcí:

Denní inspekce – Před začátkem každé pracovní směny musí být provedena vizuální kontrola a funkční zkouška jeřábu pro zjištění případných závad. Denní inspekci může provádět jeřábník. Funkční zkoušky se provádějí bez zatížení, kde je to možné z kabiny jeřábu.

Běžná inspekce – Běžné inspekce jsou servisní inspekce a musejí je provádět pracovníci údržby v intervalech ne delších než 3 měsíce. Inspekce musí zahrnovat všechny položky, které jsou specifikovány v návodech vypracovaných v souladu s normou pro běžné inspekce. Po ukončení inspekce musí být vystavena písemná zpráva.

Periodická inspekce – Četnost provádění periodické inspekce musí být stanovena na základě četnosti a obtížnosti provozu a pracovního prostředí. U všech provozovaných jeřábů nesmí interval periodických inspekcí překročit 12 měsíců. Periodickou inspekci provádí revizní technik nebo jeřábový technik a písemný doklad o inspekcích musí být uložen v knize záznamů nebo v Deníku jeřábu.

Důkladná periodická inspekce – Alternativně se může místo velké inspekce (Zvláštní posouzení) provádět důkladná periodická inspekce. Tato inspekce se provádí po prvních 5 letech provozování a potom pravidelně každých 5 let. Inspekce musí obsahovat kontrolu všech kritických komponentů a kde je to vhodné i provedení zkoušek. Další požadavky na provádění důkladné periodické inspekce by měly být stanoveny v návodu výrobce. Pokud je jeřáb starší 5 let a nebyla prováděna důkladná periodická inspekce, musí se provádět velká inspekce – Zvláštní posouzení. Důkladnou inspekci provádí revizní technik.

Velká inspekce – Jedná se v podstatě o Zvláštní posouzení dle ISO 12482-1, které je doporučováno provádět dohromady s generální opravou jeřábu nebo zdvihacího zařízení po 10 letech provozu nebo naplnění provozních podmínek. Této zkoušce je možné se vyhnout, pokud byl prováděn každých 5 let režim důkladných periodických inspekcí. Tuto inspekci by měl provádět nebo posuzovat technik znalec.

Mimořádná inspekce – Tato zkouška se provádí po mimořádných událostech, které mohly poškodit jeřáb, po opravách jeřábu nebo změnách v konfiguraci jeřábů.

Inspekce na nevyhrazených zdvihacích zařízeních:

  • zdvihadla, pojízdná zdvihadla do nosnost 5t
  • jeřáby mostové a výložníkové do nosnost 5t
  • pracovní plošiny s výškou zdvihu do 3 m
  • automobilové zvedáky
  • pojízdné výsuvné žebříky s ručním pohonem
  • vratové systémy se svislým pohybem
  • Pro nevyhrazená zdvihací zařízení neplatí vyhláška č. 19/1979 Sb. Ale platí pro ně ustanovení zákonů č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb., příslušné technické normy a zvláště technické podmínky výrobců.