Close

Obsluha pohyblivých zdvihacích pracovních plošin

Školení probíhají v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. – Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb. Cílem těchto školení je získání znalosti norem a požadavků souvisejících s bezpečnou obsluhou pracovních pohyblivých plošin, jež jsou předpokladem k získání oprávnění obsluhy pracovní pohyblivé plošiny (průkazu).

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné:

  • být starší 18 let
  • mít platnou zdravotní prohlídku pro profesi obsluha pracovních pohyblivých plošin
  • absolvovat základní teoretické školení s přezkoušením
  • nový uchazeč musí projít praktickým zácvikem pod vedením zkušené obsluhy pohyblivé pracovní plošiny
  • absolvovat přezkoušení z praktických dovedností a znalostí dle ČSN ISO 18893 a návodu výrobce
  • V teoretické části tohoto kurzu se uchazeč seznámí s bezpečnostními požadavky na ovládání a provoz pohyblivých pracovních plošin. Při školení obsluhovatelů plošin se zaměřuji na konkrétní typ plošiny používaný ve Vaší organizaci s maximálním využitím návodů k obsluze k těmto plošinám. Kladu důraz na znalosti hlavních nebezpečí jako převrácení, pád, náraz, a také znalost nouzového spuštění.
  • O kurzu je vedena písemná dokumentace v souladu se Zákoníkem práce, která Vám včetně podrobné osnovy a podepsané prezenční listiny bude předána k založení.

Periodická školení:

  • Školení se také zaměřuje na vymezení jasných pravomocí při pronájmech plošin. Je odpovědností zaměstnavatele nebo uživatele se ujistit, že obsluha je seznámena s místem a provozními předpisy stroje, s účelem a funkcí plošiny a ovládáním ze země.
  • Nabízím sledování periodiky prováděných školení dle vašich potřeb,včetně evidence obsluh PPZP.