Close

Revize pohyblivých zdvihacích pracovních plošin

Revize, revizní zkoušky, individuální vyzkoušení, ověřovací zkoušky, zkoušky po opravách dle ČSN EN 280 + A1 – Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky

 • Před započetím revize je nutné zajistit:Příslušné doklady a dokumentace, řádné podmínky pro vykonání zkoušek.

Při zkoušení pracovních plošin se provádějí tyto činnosti:

 1. Prohlídka
  • provozní a nouzové ovladače
  • bezpečnostní vlastnosti
  • osobní ochranné pracovní prostředky
  • pneumatický, hydraulický a palivový systém na netěsnosti
  • svazky kabelů a vodičů
  • pneumatiky
  • instrukce, výstrahy, značení ovladačů a návody k používání
  • konstrukční položky, výsuvná konstrukce a opěrné prvky
  • pracovní pločina včetně zábradlí, podlahy, kotvení a upevnění
  • činnost brzd a účinnost
  • hladiny kapalin zahrnující chladící kapalinu motoru, motorový olej a hydraulický olej
  • činnost stabilizátorů/opěr, výsuvných a výkyvných náprav a další
 2. Funkční zkouška
  • MEWP při zatížení 100% jmenovitého zatížení může provádět všechny pohyby při jmenovité rychlosti plynule
  • všechna bezpečnostní zařízení pracují správně
  • přípustné nejvyšší rychlosti nejsou překračovány
  • největší přípustná zrychlení a zpoždění nejsou překračována
 3. Zkouška stability – statická zkouška
  • MEWP musí být postavená s náklonem, který odpovídá maximálnímu výrobcem povolenému náklonu zvýšenému o 0,5°, za použití všech výrobcem navržených opěrných prvků.
  • Pomoci zkušebních zatížení musí být vyvozena taková zatížení, která představují nejnepříznivější kombinace sil a zatížení.
  • MEWP je stabilní, pokud se může vrátit do stabilní polohy bez převržení za působení zkušebních zatížení.
 4. Dynamická zkouška u pracovních plošin typu 2 a 3
  • zkouška nárazem o obrubník a sjezdem do prohlubně
  • zkoušky brzdění
  • zkouška přetížením