Close

Pověřených osob, uživatelů zdvihacích zařízení

Školení probíhají v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. – Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb. Cílem těchto školení je získání znalosti norem a požadavků souvisejících s bezpečnou obsluhou zdvihacích zařízení, jež jsou předpokladem k získání osvědčení o absolvování tohoto kurzu.

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné:

  • být starší 18 let
  • absolvovat základní teoretické školení s přezkoušením dle ČSN ISO 12480 – 1
  • V teoretické části tohoto kurzu se uchazeč seznámí s bezpečnostními požadavky pro provoz jeřábů a dalších zdvihacích zařízení . Nedílnou součástí výkladu jsou informace z oblasti dodržování bezpečnosti a možných rizik. Pověřené osoby musí být průkazně seznámeni odpovědným provozovatelem pro ZZ, pokud není u Společnosti ustanoven, tak revizním technikem ZZ s ČSN ISO 12480 -1, s tímto SBP společnosti, dalšími navazujícími obecně závaznými právními předpisy, případně technickými podmínkami a návody k používání výrobců. Tyto osoby mají ve firmě odpovědnost za provádění inspekcí a revizí, také zpracování SBP.
  • O kurzu je vedena písemná dokumentace v souladu se Zákoníkem práce, která Vám včetně podrobné osnovy a podepsané prezenční listiny bude předána k založení.