Close

Jeřábníků

Školení probíhají v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. – Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb. Cílem těchto školení je získání znalosti norem a požadavků souvisejících s bezpečným vázáním a používáním vázacích a uchopovacích prostředků, jež jsou předpokladem k získání oprávnění jeřábníka (průkazu).

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné:

  • být starší 18 let
  • mít platnou zdravotní prohlídku pro profesi jeřábník
  • absolvovat základní teoretické školení s přezkoušením
  • nový uchazeč musí projít praktickým zácvikem pod vedením zkušeného jeřábníka
  • absolvovat přezkoušení z praktických dovedností a znalostí dle ČSN ISO 12480 – 1
  • V teoretické části tohoto kurzu se uchazeč seznámí s bezpečnostními požadavky na ovládání a provoz jeřábů příslušné třídy. Kladu také důraz na informace z oblasti techniky (strojních, mechanických a bezpečnostních prvků, zásad údržby apod.), a to z pohledu bezpečnosti a možných rizik.
  • O kurzu je vedena písemná dokumentace v souladu se Zákoníkem práce, která Vám včetně podrobné osnovy a podepsané prezenční listiny bude předána k založení.

Periodická školení:

  • Je velmi důležité, aby jeřábník znal a dodržoval legislativní předpisy a zásady pro bezpečné provozování.
  • Nabízím sledování periodiky prováděných školení dle vašich potřeb,včetně evidence jeřábníků.